Cowichan Bay sunset - Paul Peters

Cowichan Bay sunset July 17, 2014