Cowichan Bay sunset - Paul Peters

Cowichan Bay sunset July 18, 2014 (ND) #5